50 000 $.
-







 

 

 




-


 


 

 
 

 

 


20.10.2011 

...
03.08.2011 

...
14.06.2011 

...
10.06.2011 
OKI OKI - C9655
...



 

   
.